Hotărârea nr. 70/2003

OBIECT: NUMIREA DOAMNEI OLARU GABRIELA ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA CRESA NR. 2, ÎN URMA CONCURSULUI ORGANIZAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; ANALIZÂND, LA INITIATIV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 70

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect: numirea doamnei OLARU GABRIELA în funcţia de director al Centrului de Execuţie Bugetară Creşa nr. 2, în urma concursului organizat;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov referatul de specialitate al Serviciul Resurse Umane, prin care se propune numirea doamnei OLARU GABRIELA în funcţia de director al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 Braşov,
 Având la bază procesul-verbal nr. 7.848 / 5 martie 2003 al comisiei de examinare constituită conform H.C.L. nr. 523/2002 şi Dispoziţia de Primar nr. 202 din 17 februarie 2003, cu privire la rezultatul concursului din data de 25 februarie 2003 prin care doamna Olaru Gabriela a fost declarată "admisă" şi propusă pentru a ocupa funcţia de director al Centrului de Execuţie Bugetară,
 În baza H.C.L. nr. 459/2002; a H.C.L. nr. 523/2002, a prevederilor art. 31 (1) din Codul Muncii şi a H.G. nr. 281/1992,
 În temeiul prevederilor art. 38 (2), lit. i din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Doamna OLARU GABRIELA se numeşte, pe perioadă de probă de 90 zile, în funcţia de director al Centrului de Execuţie Bugetară Creşa nr. 2 Braşov.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.