Hotărârea nr. 7/2003

OBIECT: RESPINGEREA AVIZARII CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 7

din data de 27 ianuarie 2003

 


Obiect: respingerea avizării construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata  impozitului pe clădiri pentru anul 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive nr. 5.678 şi Raportul de specialitate nr. 5.678 ale Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect respingerea avizării  construcţiilor speciale  în scopul scutirii de plata impozitului pe clădiri pentru anul 2003, aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii Braşov, după cum urmează: Reţele telefonice pe stâlpi, Cabine telefonice, Reţele telefonice pe zid;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 3 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, prevederile pct. 9.08. din H.G. nr. 1.278/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale;
În temeiul  art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se respinge avizarea următoarelor construcţii speciale aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii Braşov, în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2003:
 - Reţele telefonice pe stâlpi (conform anexei);
 - Cabine telefonice (conform anexei);
 - Reţele telefonice pe zid (conform anexei).


Art. 2. Direcţia Fiscală Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.