Hotărârea nr. 69/2003

OBIECT: ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA - CLUB BRASOV ÎN CADRUL PROIECTULUI BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETATENI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; AN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 69

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect: acordul de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia -   Club Braşov în cadrul proiectului  BIROUL  DE CONSILIERE  PENTRU CETĂŢENI;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi  Raportul de specialitate al Biroului Relaţii  cu ONG şi IMM / Departamentul Servicii Interne, înregistrat cu nr. 12.979/2003, prin care s-a propus aprobarea  acordului  de parteneriat  între Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia - Club Braşov, în cadrul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. x  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Consiliul Local Braşov aprobă parteneriatul dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia - Club Braşov în cadrul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI - BRAŞOV, aprobat prin linia de buget PHARE RO - 004.02.01, sub nr.  BCC2000-118 - Oficiul de Contractare şi plăţi PHARE / Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu cererea de finanţare a proiectului, anexată, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 Art. 2.  Contribuţia Municipiului Braşov în cadrul proiectului constă  în:

 a) acordarea prin contract de comodat a dreptului de utilizare a camerelor nr. 9 şi 10 din  sediul situat în B-dul Eroilor nr. 8 - Braşov către Asociaţia Pro Democraţia, inclusiv plata  utilităţilor implicite, pentru înfiinţarea şi funcţionarea BIROULUI DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI, începând cu data intrării în vigoare a finanţării, pe timp de 8 luni.

 b) asistarea activităţilor BIROULUI DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI - BRAŞOV de către trei funcţionari publici, timp de patru ore pe zi,  pe durata derulării finanţării acordate prin proiectul menţionat.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.