Hotărârea nr. 68/2003

OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A MANIFESTARII "ZILELE FRANCOFONIEI LA BRASOV" - 10 - 21 MARTIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; ANALIZÂND, LA INITIATIVA CONSILIERULUI LOCAL PROF. ME

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 68

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect:  finanţarea din bugetul local a manifestării "Zilele Francofoniei  la Braşov" - 10 - 21 martie 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând, la iniţiativa consilierului local prof. Melania Ţop, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare, Învăţământ, Cultură, Sănătate, Sport din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 30.374/2003, prin care s-a propus analizarea cererii de finanţare depusă de către I.S.J. Braşov,
 Având în vedere H.C.L. nr. 162/2002,
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. p din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, precum şi art. 14 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă finanţarea de la bugetul local a manifestării "Zilele Francofoniei la Braşov", în suma totală de 20 milioane lei.

 Art.  2.  Se aprobă majorarea Cap. 57.02 - Invăţământ cu suma de 20 milioane lei, respectiv bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Naţional "Unirea", la titlul "cheltuieli materiale", diminuându-se, în mod corespunzător, Cap. 95.02 - Fond de rezervă.

 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.