Hotărârea nr. 67/2003

OBIECT: PARTICIPAREA DOAMNEI CAMELIA RATA LA A 8-A CONFERINTA ANUALA A ASOCIATIEI ENERGIE CITIES, CRACOVIA 3 - 4 APRILIE 2003 SI ALOCAREA FONDURILOR NECESARE ACOPERIRII CHELTUIELILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 67

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect: participarea doamnei CAMELIA RAŢĂ la a 8-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei   Energie Cities, Cracovia 3 - 4 aprilie 2003 şi alocarea fondurilor necesare   acoperirii cheltuielilor;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Internaţionale din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 12.109 din 4 martie 2003, prin care s-a propus aprobarea participării doamnei CAMELIA RAŢĂ la a 8-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei Energie Cities, Cracovia 3 - 4 aprilie 2003 şi alocarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor;
 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 518/1995 şi Hotărârii nr. 43/2002;
 În temeiul art. 38, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă participarea doamnei CAMELIA RAŢĂ, la a 8-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei Energie Cities, Cracovia 3 - 4 aprilie 2003.

 Art. 2.  Se aprobă alocarea sumei de 22.328.734 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă.

 Art. 3.   Plata se va face din capitolul 51.02. - Autorităţi publice, alin. 14.02 Deplasări în străinătate, diminuându-se în mod corespunzător cap. 95.02 Fond de rezervă.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.