Hotărârea nr. 66/2003

- OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA PROIECTULUI DE ORGANIGRAMA A APARATULUI PRO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 66

din data de 17 martie 2003

 


 - Obiect:  aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local  al  Municipiului Braşov;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând propunerea proiectului de organigramă a aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, formulată de Primarul Municipiului Braşov şi înregistrată sub nr. 14.011/2003;
 Având în vedere propunerile de modificare a proiectului de organigramă, prezentate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
 Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001, aprobată prin Legea nr. 247/2002 şi modificată prin O.G. nr. 40/2001, ale Codului Muncii, aprobat prin Legea nr. 53 /2003 şi ale Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici;
 În temeiul art. 38, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă organigrama aparatului propriu al  Consiliului Local Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi anume:

  I. DEPARTAMENTUL SERVICII INTERNE:

 - Cabinet  Primar  ( S 3)
 - Corp Control (S 7) - se suplimentează cu un post personalul acestui serviciu, în vederea aplicării Legii nr. 421/2002 şi H.G. nr. 156/2003;
 - Serviciul Informatic (6)
 - Biroul Protecţia Muncii (2)
 - Serviciul Resurse Umane (6) - se suplimentează cu un post de consilier şi unul de operator;
 - Serviciul Audit Intern şi Asigurarea Calităţii (7)
 - Biroul Control Financiar Preventiv (2) - înfiinţat în conformitate cu prevederile      Ordinul Ministerului Finanţelor  nr. 1.792/2002
 - Biroul pentru relaţiile cu ONG şi micii întreprinzători (3)
 - Biroul Relaţii Externe (4)
 - Inspectoratul de Protecţie Civilă (4) - se suplimentează personalul cu un post de inspector de specialitate specialist pe problema  decontaminării chimice, biologice şi radioactive
 - Serviciul Buget (11)
 - Serviciul Financiar Contabil (8)
 - Serviciul Tehnic - Investiţii şi Programe Europene (7)
 În cadrul Departamentului Servicii Interne se înfiinţează  un post distinct pentru purtătorul de cuvânt.


 II. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 S 1 - Serviciul Secretariat - va deveni Serviciul Secretariat - Administrativ (56) - preluând personalul de execuţie al Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei Gospodărie Oraş. Se va desfiinţa un post de operator şi un post de muncitor se va transforma în paznic.
 - Biroul Relaţii cu Consilierii (4)
 - Serviciul Relaţii cu Publicul şi Registratură (12) se va numi Serviciul Registratură şi Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - se suplimentează numărul de personal de execuţie cu 2 inspectori cu studii medii
 - Serviciul Autoritate Tutelară (13) se suplimentează personalul de execuţie cu un operator. Se diminuează personalul de execuţie cu 4 posturi prin trecerea lor la  Direcţia de Servicii Sociale.
 - Serviciul Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 (20) se suplimentează numărul de posturi de execuţie cu un operator.
 - Biroul Licitaţii - Contracte (7) va funcţiona în cadrul Serviciului Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 prin  transformarea Serviciului în Birou, reducându-se numărul de posturi de execuţie cu un consilier juridic.
 - Serviciul Autorizări Activităţi Economice şi Strategii în Turism (6), înfiinţat prin transformarea biroului în serviciu şi suplimentarea personalului cu 3 posturi;
 - Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari (6)
 - Serviciul Monitorizare Învăţământ, Cultură, Sănătate, Sport şi Tineret (6).

 
 Art. 2.  Se desfiinţează Direcţia Economică şi postul de Director Economic ca urmare a reorganizării.


 Art. 3. Serviciul Ajutor Social va trece de la Direcţia Economică la Direcţia de Servicii Sociale.


 Art. 4. Se înfiinţează postul de arhitect şef al municipiului Braşov care va avea în subordine Biroul Unic de Autorizări (5).


 Art. 5. Direcţia de Arhitectură şi Urbanism rămâne neschimbată având în competenţă:
  - Serviciul Autorizări - Construcţii (16)
  - Serviciul Disciplina în Construcţii (14)
  - Serviciul Cadastru, Registru Agricol şi Fond Funciar (7)
  - Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului (8).


 Art. 6. Direcţia Gospodărie Oraş, cu excepţia Serviciului Tehnic - Investiţii şi Serviciul Administrativ, trece la Serviciul Public Patrimoniu.


 Art. 7. Se aprobă numărul de posturi al aparatului Consiliului Local al Municipiului Braşov la nivelul numărului de 262 de posturi.


 Art. 8. Primarul Municipiului Braşov va prezenta la şedinţa ordinară din 31 martie 2003, spre aprobare, statul de funcţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli. Materialele solicitate vor fi prezentate la comisiile de specialitate ale Consiliului Local până la data de 25 martie 2003.


 Art. 9. Serviciul Public Patrimoniu va prezenta în şedinţa din 31 martie 2003, spre aprobare, noua organigramă şi noul stat de funcţii rezultat în urma reorganizării precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului .


 Art. 10.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 320/2002, cu modificările ulterioare.


 Art. 11. Primarul Municipiului Braşov şi directorul Serviciului Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.