Hotărârea nr. 64/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 59/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 MARTIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIN CARE SE PROPUNE NOMINALIZAREA U

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 64

din data de 3 martie 2003

 

 Obiect:  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1999;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 3 martie 2003;
 Având în vedere propunerea unui grup de consilieri, prin care se propune nominalizarea unei persoane care să aducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1999;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă  modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1999, care va avea următorul conţinut:
 "Se desemnează dl. ARNOLD UNGUREANU, să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov actul adiţional la actul constitutiv al S.C. MUNICIPALIA S.R.L. şi să depună menţiunile legale la Oficiul Registrului Comerţului în sensul radierii "S.C. MUNICIPALIA S.R.L.".


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 59/1999, astfel modificată va fi republicată.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 59/1999

republicată conform H.C.L. nr. 64 din 3 martie 2003

 

 
 privind:  dizolvarea S.C. Municipalia S.R.L.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă  la data de 17 martie 1999;
 Având în vedere prevederile art. 14, lit. i din Statutul S.C. MUNICIPALIA S.R.L. Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 33/1993;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990;
 Analizând Referatele nr. 4.530/1999 şi 4.738/1999 ale D.A.P.L. şi respectiv Direcţiei Economice;
 În temeiul art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 69/1991, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă  dizolvarea S.C. MUNICIPALIA S.R.L. Braşov, pe data prezentei hotărâri.

 Art. 2.  Se desemnează dl. ARNOLD UNGUREANU, să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov actul adiţional la actul constitutiv al S.C. MUNICIPALIA S.R.L. şi să depună menţiunile legale la Oficiul Registrului Comerţului în sensul radierii "S.C. MUNICIPALIA S.R.L.".