Hotărârea nr. 63/2003

OBIECT: PREZENTAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV, SPRE APROBARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 MARTIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERIL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 63

din data de 3 martie 2003

 

 Obiect:  prezentarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, spre aprobare;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 3 martie  2003;
 Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
 În temeiul art. 38, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local  Braşov se vor prezenta,  spre aprobare, în şedinţa din data de 17 martie 2003.


 Art. 2. Materialele menţionate la art. 1 vor fi predate comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în vederea avizării până la data de 12 martie 2003.


 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.