Hotărârea nr. 62/2003

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 10.443.530 MII LEI, NECESARA PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU TRIMESTRUL I 2003, AL SALARIATILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 62

din dat de 3 martie 2003

 

 Obiect:  alocarea sumei de 10.443.530 mii  lei, necesară pentru plata cheltuielilor cu salariile pentru trimestrul I 2003, al salariaţilor Primăriei Municipiului  Braşov;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară  la data de 3 martie 2003;
 Având în vedere propunerea d-lui consilier Ioan Bâscă, prin care s-a propus alocarea din fondul de rezervă a sumei de 10.443.530 mii lei, necesară plăţii cheltuielilor cu salariile pe trimestrul I 2003, personalului Primăriei Municipiului Braşov;
 Având în vedere H.C.L. nr. 22 din 18 februarie 2003, prin care s-a aprobat bugetul municipiului Braşov pe anul 2003;
 În baza prevederilor  Legii nr. 189/1998 - privind finanţele  publice locale şi ale Legii nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003;
 În temeiul art. 38 (2). lit. d şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 22/2003 în sensul alocării sumei de 10.443.530 mii lei, din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Braşov pe anul 2003, la Cap. "Cheltuieli de personal", reprezentând  plata cheltuielilor cu salariile pentru trim. I 2003, personalului angajat al Primăriei Municipiului Braşov.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.