Hotărârea nr. 61/2003

OBIECT: DESEMNAREA PRESEDINTELUI PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 3 MARTIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA A DATA DE 3 MARTIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE CA DL. CONSILIER N

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 61

din data de 3 martie 2003

 

Obiect: desemnarea preşedintelui  pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului   Braşov din data de 3 martie 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară a data de 3 martie 2003;

Având în vedere că dl. consilier Nicolae Dogar - preşedinte de şedinţă, din motive obiective absentează, precum şi propunerea d-lui consilier Sorin Grigorescu în sensul ca lucrările  şedinţei din 3 martie 2003, să fie conduse de dl. consilier Paul Gonţea;

In temeiul art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Articol unic.  Se desemnează dl. consilier Paul Gonţea preşedinte al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 3 martie 2003.