Hotărârea nr. 60/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 354/2002 - PRIVIND CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, SOCIETATEA ROMÂNA DE CRUCE ROSIE - FILIALA BRASOV SI ASOCIATIA "EMPATIA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 60

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: modificarea H.C.L. nr. 354/2002 - privind contractul de parteneriat între municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov  şi Asociaţia "Empatia" Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară a data de 24 februarie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunderea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 10.480 din 24 februarie 2003 prin care s-a propus modificarea       H.C.L. nr. 354;
Având în vedere prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială art. 42, Legea nr. 116/2002 - privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,     art. 4, H.C.L. nr. 198/27 mai 2002 privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor două proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană "Parteneriat între autorităţile publice şi societatea civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost" şi "Centrul Social de Asistenţă Comunitară"; H.C.L. nr. 354/2002 privind contractul de parteneriat între municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov;
In temeiul art. 38, lit.  s, art. 46,  pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art. 1.   H.C.L. nr. 354/2002 se modifică după cum urmează:

     * Articolul nr. 1 se menţine.
 
  * Articolul nr. 2: "Se aprobă punerea în aplicare a proiectului Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost, finanţat prin programul RICOP România 09 susţinut de contractul de acordare de grant nr. 9904505013, conform anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
 
  * Articolul nr. 3. "Se aprobă încheierea convenţiilor de muncă pentru personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Centrului Integrat pentru Persoane fără Adăpost, conform organigramei, anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
 
  * Articolul nr. 4: "Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri."

Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2002 va fi republicată conform modificărilor din prezenta hotărâre.


Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 354/2002

republicată conform H.C.L. nr. 60 din 24 februarie 2003

Obiect: aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov în scopul dezvoltării şi diversificării activităţii Centrului de persoane fără adăpost;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2002;
Analizând expunerea de motive nr. 23.061 din 9 septembrie 2002 a Primarului, prin care s-a propus aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov;
Având în vedere: H.C.L. nr. 188; 189 din 28 mai 2001, privind participarea Primăriei Municipiului Braşov la parteneriatul privind înfiinţarea unui Centru Social de asistenţă Comunitară; H.C.L. nr. 198 din 27 mai 2002, privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor 2 proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană "Parteneriat între autorităţile publice şi societatea  civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost" şi "Centrul Social de Asistenţă Comunitară"; Legea               nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială,  art. 42, alin. (4);
In temeiul art. 38, alin. (2), lit. s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă  Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă punerea în aplicare a proiecutlui Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost, finanţat prin programul RICOP România 09 susţinut de contractul de acordare de grant nr. 9904505013, conform anexelor 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea convenţiilor de muncă pentru personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Centrului integrat pentru persoane fără adăpost, conform organigramei, anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.