Hotărârea nr. 6/2003

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 444 DIN 25 NOIEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 6

din data de 27 ianuarie 2002

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444 din 25 noiembrie 2002;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură - Urbanism, înregistrat cu  nr. T. 31.609/2002, prin care s-a propus revocarea H.C.L.  nr. 444/2002 - privind P.U.D. - Service auto, str. Hărmanului f.n.
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1.  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Service auto, str. Hărmanului f.n., iniţiat de S.C. TOP AUTO GRUP S.R.L. şi elaborat de S.C. PROIECT MGH S.R.L.


Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 444 din 25 noiembrie 2002.


Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.