Hotărârea nr. 59/2003

OBIECT: - SCUTIREA LA PLATA IMPOZITELOR PE CLADIRI SI A IMPOZITELOR PE TEREN DATORATE DE PERSOANELE CU HANDICAP DE GRADUL I SI II SI PERSOANELE FIZICE NEVAZATOARE; - STABILIREA PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITATII FISCALE DE SCUTIRE LA PLATA IMPOZIT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 59

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect:
    -  scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de  persoanele cu handicap de gradul I şi II şi persoanele fizice nevăzătoare;

  - stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plata  impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de persoanele cu  handicap de gradul I şi II şi persoanele fizice nevăzătoare;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând raportul de specialitate nr. 14.754 din 13 februarie 2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de persoanele cu handicap de gradul I şi II şi persoanele fizice nevăzătoare şi stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale de scutire;
Având în vedere prevederile art. 49 alin. 2 şi alin. 4 din H.G. nr. 1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale;
In temeiul art. 38 lit.  d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.   Se aprobă scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de persoanele cu handicap de gradul I şi II şi de persoanele fizice nevăzătoare.


Art. 2.  Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă numai pentru locuinţa de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare şi pentru terenul aferent acesteia.


Art. 3.  Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute mai jos.

 

Art. 4.  Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren, categoriile de persoane beneficiare trebuie să anexeze alăturat cererii, următoarele acte:

- copie după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap  de gradul I sau II sau acte doveditoare care să ateste situaţia persoanelor fizice nevăzătoare;

- copie după actul de identitate;

- declaraţie pe propria răspundere că nu deţine în proprietate mai multe clădiri.


Art. 5. Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă persoanelor beneficiare în proporţie de 100%, atât pentru bunurile proprii, cât şi pentru bunurile comune soţilor, stabilite potrivit Codului familiei. Solicitanţii aflaţi în indiviziune vor beneficia de scutire doar pentru cota parte de proprietate.


Art. 6.  În cazul în care intervin schimbări care conduc la modificarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren acordate categoriilor de persoane beneficare, se depun noi declaraţii de impunere în termen de 30 de zile.


Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.