Hotărârea nr. 58/2003

OBIECT: APROBARE STAT DE FUNCTII, ORGANIGRAMA SI BUGETUL DE CHELTUIELI AL DIRECTIEI FISCALE - INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 58

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobare stat de funcţii, organigrama şi bugetul de cheltuieli al Direcţiei  Fiscale - instituţie publică de interes local;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând referatul nr. 11.359 din 13 februarie 2003, al Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, prin care se propune  aprobarea statului de funcţii şi organigrama Direcţiei Fiscale - instituţie publică de interes local;
Având în vedere prevederile art. 24, alin. 2 şi 3 din H.G. nr. 218/1993 - privind salarizarea  personalului din instituţiile bugetare, ale Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire al salariilor de bază din sistemul bugetar şi al indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, ale H.G. nr. 775/1998, modificată şi completată prin H.G. nr. 157/1999, privind metodologia  de aplicare a  criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat, şi ale Legii nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;
În temeiul art. 38, lit. e, art. 39, alin. 3 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
In temeiul art. 24, alin. 2 şi 3 din H.G. nr. 281/1993, privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcţiei Fiscale conform anexei  nr. 1.

 Art. 2.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii din aparatul propriu al Direcţiei Fiscale Braşov, conform anexei nr. 2.

 Art. 3. Directorul Direcţiei Fiscale Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.