Hotărârea nr. 57/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU UN SPATIU DE 7 M.P. AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV CU C.N. "POSTA ROMÂNA" S.A. - D.R. POSTA BRASOV, PENTRU ACTIVITATI POSTALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 57

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: aprobarea  încheierii unui contract de închiriere pentru un spaţiu  de 7 m.p. al Direcţiei Fiscale Braşov cu C.N. "POŞTA ROMÂNĂ"  S.A. - D.R. POŞTĂ  BRAŞOV, pentru activităţi poştale;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând   referatul nr. 14.748 din 13 februarie 2003 al Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unui spaţiu de 7 m.p. al Direcţiei Fiscale Braşov cu C.N. "POŞTA ROMÂNĂ" S.A. - D.R.  POŞTĂ  BRAŞOV;
In temeiul art.  38, alin. 1 Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, alin. 2, lit. g,  hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 6, pct. 5, art. 24, alin. 2, art. 25, alin. 2 şi art. 35 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a unui spaţiu de 7 m.p. al Direcţiei Fiscale Braşov cu C.N. "POŞTA ROMÂNĂ" S.A. - D.R. POŞTĂ BRAŞOV al Direcţiei Fiscale Braşov, pentru activităţi poştale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Directorul Direcţiei Fiscale Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.