Hotărârea nr. 56/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BAHOVA LIDIA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.664/2002, PRIN CARE SE PROPUNE APROBA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 56

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Bahova Lidia şi Statul Român;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând Expunerea de motive nr. 1.664/2002, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Bahova Lidia şi Statul Român;
Având în vedere C.U. nr. 518/2003, pentru dezmembrarea terenului cu nr. top. 14223/15/1/1/1/2/1/1;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă schimbul între  terenul situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 2377 Braşov, cu nr. top. 14228/b/2, în suprafaţă de 650,40 m.p., proprietar Bahova Lidia şi terenul situat în Poiana Braşov, care se va înscrie în C.F. nr. 28391 Braşov, cu nr. top. 14223/15/1/1/1/2/1/1/2, în suprafaţă de 650,40 m.p., proprietar Statul Român, conform Raportului de expertiză tehnică întocmit de ing. Adrian Bolocan

 Art. 2. Terenul înscris în C.F. nr. 2377 Braşov, cu nr. top. 14228/b/2, va  trece în proprietatea Statului Român şi terenul care se va înscrie în C.F. nr. 28391 Braşov, cu  nr. top. 14223/15/1/1/1/2/1/1/2, va trece în proprietatea doamnei Bahova Lidia ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 1.

 Art. 3.  Art. 1 şi art. 2 vor fi  aduse la îndeplinire numai în cazul în care terenul identificat prin C.F. 28391, cu nr. top. 14223/15/1/1/1/2/1/1, nu intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.