Hotărârea nr. 555/2003

OBIECT: DISPONIBILITATEA MUNICIPIULUI BRASOV DE ASOCIERE CU AUTORITATILE GERMANE ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII ÎN MUNICIPIUL BRASOV A UNUI FORUM CULTURAL GERMAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 22 DECEMBRIE 2003; ANA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 555

din data de 22 decembrie 2003

 

  Obiect:  disponibilitatea Municipiului Braşov de asociere cu autorităţile germane în vederea înfiinţării în Municipiul Braşov a unui Forum Cultural German;
 
 
  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie  2003;
 Analizând Expunerea de motive întocmită la iniţiativa unui grup de consilieri, înregistrată sub nr. 61.546003, prin care s-a propus ca Municipiul Braşov să-şi exprime disponibilitatea de a se asocia cu autorităţile germane în vederea înfiinţării unui Forum Cultural German;
 În temeiul art. 38,  lit. x   şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol Unic.  Municipiul Braşov îşi manifestă toată disponibilitatea de a se asocia cu autorităţile germane în vederea înfiinţării în Municipiul Braşov a unui Forum Cultural German.