Hotărârea nr. 554/2003

OBIECT: APROBARE ACORDARE DENUMIRI STRAZI P.U.Z. - STR. MURELOR - STR. LACURILOR, CARTIER NOUA - DÂRSTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 22 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 554

din data de 22 decembrie 2003

 


  Obiect:  aprobare acordare denumiri străzi P.U.Z. - str. Murelor - str. Lacurilor, Cartier Noua - Dârste;
 

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie  2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 42.080/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul  Direcţiei  Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea acordării de denumiri străzi în cadrul  P.U.Z. str. Murelor - str. Lacurilor, cartier Noua - Dârste;
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 şi Hotărârea nr. 5/2003 a Prefecturii Judeţului Braşov;
 În temeiul art. 38,  lit. u  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă acordarea următoarelor denumiri de străzi la cele două artere de circulaţie rezultate din P.U.Z. - str. Murelor - str. Lacurilor, cartier Noua - Dârste:
 - strada "A" - Păducelului
 - strada "B" - Mugurului


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.