Hotărârea nr. 553/2003

OBIECT: RESPINGEREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA ZIZIN - TIMISUL SEC, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 22 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 57.812 DIN 27 NOI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 553

din data de 22 decembrie 2003

 

  Obiect:  respingerea documentaţiei "P.U.Z. - Zona Zizin - Timişul Sec, Braşov";

  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie  2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 57.812 din 27 noiembrie 2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul  Direcţiei  Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  "P.U.Z. - Zona Zizin, - Timişul Sec, Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 
 Art. 1.   Se respinge documentaţia "P.U.Z. - Zona Zizin - Timişul Sec, Braşov", iniţiată de Budi Ioan şi întocmită de arh. Alina Roznovăţ, terenul fiind înscris în C.F. nr. 13350, conform extrasului C.F. nr. 22109 din 25 iunie 2003, nr. top. 8196/2, având suprafaţa totală de 5.900 m.p.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.