Hotărârea nr. 551/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 22 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 551

din data de 22 decembrie 2003

 

 Obiect: aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 60.990/2003, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4, art. 16 alin. 1 din Legea  nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003 în sumă de 1.620.173.941 mii lei la partea de venituri şi 1.620.173.941 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei nr. 1 centralizată pe capitole de venituri şi cheltuieli.

Art. 2.   Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate ale unităţilor finanaţate din bugetul local conform anexei nr. 2.

Art. 3.   Primarul Municipiului şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.