Hotărârea nr. 55/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 525/2003, ÎNREGI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 55

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public  Patrimoniu pe anul 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând Expunerea de motive nr. 525/2003, înregistrată la  Serviciul Public Patrimoniu, privind aprobarea bugetului pe anul 2003;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4 din  Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, Legea nr. 631/2002 - privind bugetul de stat pe anul 2003;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu, în sumă de 44.500.000 mii lei la partea de venituri şi 41.549.060 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, părţi integrante ale prezentei hotărâri.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.