Hotărârea nr. 549/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 420 DIN 29 SEPTEMBRIE 2003, PENTRU APROBAREA ÎNCEPERII PROCEDURILOR NECESARE DESFASURARII REFERENDUMULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 549

din data de 15 decembrie 2003

 


Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420 din 29 septembrie 2003, pentru aprobarea începerii procedurilor necesare desfăşurării Referendumului;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat sub nr. ad. 56.672/2003, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420 din 29 septembrie 2003;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.104/2003, privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, art. 14, al. 1 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 29 septembrie 2003, astfel:
 "Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 789.935.063 lei, pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea sediilor şi secţiilor de votare de către primari, sumă ce va fi alocată din cap. 72.02. "Alte Acţiuni".

 Art. 2.  Se diminuează cap. 95.02. "Fond de rezervă" cu suma de 152.782.063 lei şi se majorează cu aceeaşi sumă cap. 72.02. "Alte acţiuni".

 Art. 3.  Se abrogă art. 3 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 29 septembrie 2003. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 29 septembrie 2003, astfel completată va fi republicată.

 Art. 5. Primarul municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Obiect: aprobarea începerii procedurilor necesare desfăşurării Referendumului;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget, din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat sub nr. 46.182/2003, prin care s-a propus aprobarea  începerii procedurilor necesare desfăşurării Referendumului;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.104/2003, privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, art. 14, al. 1 din Legea                  nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :
 Art. 1. Se aprobă începerea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei în limita sumelor solicitate de către Serviciile de specialitate, în limita sumei de 2,3 miliarde lei.
 Art. 2.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 789.935.063 lei, pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea sediilor şi secţiilor de votare de către primari, sumă ce va fi alocată din cap. 72.02. "Alte Acţiuni".
 Art. 3. Se diminuează cap. 95.02. "Fond de rezervă" cu suma de 152.782.063 lei şi se majorează cu aceeaşi sumă cap. 72.02. "Alte acţiuni".
 Art. 4. Contractele aferente activităţilor de organizare şi desfăşurare a Referendumului, vor fi încheiate de Biroul Licitaţii - Contracte.
 Art. 5. Primarul municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.