Hotărârea nr. 548/2003

OBIECT: ACORDUL DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU CASA CORPULUI DIDACTIC PRIVIND ORGANIZAREA VERNISAJULUI SI A EXPOZITIEI DE ARTA PLASTICA A CADRELOR DIDACTICE DIN MUNICIPIUL BRASOV SI FINANTAREA ACESTUIA CU 25 MILIOANE LEI; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 548

din data de 15 decembrie 2003

 

  Obiect:  acordul de parteneriat a Consiliului Local cu Casa Corpului Didactic privind organizarea vernisajului şi a expoziţiei de artă plastică a cadrelor didactice din Municipiul Braşov şi finanţarea acestuia cu 25 milioane lei;

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 58.148/2003 a unui grup de consilieri, prin care se propune acordul de parteneriat a Consiliului Local cu Casa Corpului Didactic, privind organizarea vernisajului şi a expoziţiei de artă plastică a cadrelor didactice din Municipiul Braşov şi finanţarea acestuia cu 25 de milioane lei;
 Văzând prevederile  art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale (valabilă până la finele anului curent); O.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale (valabilă de la 1 ianuarie 2004);
 În temeiul art. 38,  lit. d  şi  f   din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă parteneriatul între Consiliul Local şi Casa Corpului Didactic Braşov privind organizarea vernisajului şi a expoziţiei de artă plastică a cadrelor didactice din Municipiul Braşov.
 
 Art. 2.    Se aprobă finanţarea de la bugetul local a vernisajului organizat de cadrele didactice din Municipiul Braşov, la galeria de artă a Uniunii Artiştilor Plastici din luna ianuarie 2004, cu suma de 25 milioane lei.

 Art. 3.  Suma menţionată la art. 2, se va asigura prin diminuarea fondului de rezervă. Plata se va face de către Primăria Municipiului Braşov.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.