Hotărârea nr. 547/2003

OBIECT: SOLICITAREA ACORDARII UNOR SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU DESFASURAREA EVENIMENTULUI DENUMIT "SUPER MOS CRACIUN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MU

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 547

din data de 15 decembrie 2003

 

  Obiect:  solicitarea acordării unor sume din bugetul local pentru desfăşurarea evenimentului denumit "Super Moş Crăciun";
 
  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înaintat de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrate sub nr. 59.891/2003, privind organizarea evenimentului "Super Moş Crăciun";
 Văzând prevederile H.C.L. nr. 162/2002;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d  şi  x  şi  art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se respinge participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator la desfăşurarea evenimentului "Super Moş Crăciun".

 
 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.