Hotărârea nr. 546/2003

OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL LA CONSTITUIREA SOCIETATII DE ADMINISTRARE A PARCULUI INDUSTRIAL "PRO ROMAN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND CEREREA ASOCIATI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 546

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local la constituirea societăţii de administrare a Parcului Industrial "PRO ROMAN";

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând cererea Asociaţiei Pro Braşov, înregistrată sub nr. 58.519/2003, prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local la constituirea Parcului Industrial "PRO ROMAN";
 Având în vedere prevederile  H.C.L. nr. 424/2003 şi prevederile H.G. nr. 1.338/2003, privind constituirea societăţii administrator al Parcului Industrial Roman;                
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi ai intereselor Consiliului Local la constituirea societăţii administrator al Parcului  Industrial "PRO ROMAN" domnii : Puiu Vladimir, Sorin Grigorescu şi Nicolae Dogar.

 Art. 2.  Persoanele nominalizate la art. 1, vor reprezenta interesele Consiliului Local în limitele prevederii H.C.L. nr. 424/2003 şi va semna orice act, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea constituirii societăţii, în numele municipiului Braşov.
 Actele constitutive ale societăţii vor fi validate de plenul Consiliului  Local Braşov.

 Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.