Hotărârea nr. 545/2003

OBIECT: APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 26.550.000 LEI, ÎN SCOPUL SPRIJINIRII DESFASURARII SEDINTEI BIROULUI EXECUTIV AL A.N.S.R. (ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMÂNIA), SEDINTEI CONSILIULUI DE CONDUCERE SI A INSTRUCTAJULUI CU SALARIATII ÎN PERIOADA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 545

din data de 15 decembrie 2003


 
  Obiect: aprobarea alocării sumei de 26.550.000 lei, în scopul sprijinirii desfăşurării  Şedinţei Biroului Executiv al A.N.S.R. (Asociaţia Naţională a Surzilor din România), Şedinţei Consiliului de Conducere şi a Instructajului cu salariaţii   în perioada 18 - 21 decembrie 2003;

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi  Micii Întreprinzători din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu nr. 59.296 din  9 decembrie 2003,  prin care s-a propus aprobarea alocării sumei de 26.550.000 lei, în scopul sprijinirii desfăşurării Şedinţei Biroului Executiv al A.N.S.R. (Asociaţia  Naţională a Surzilor din România), Şedinţei Consiliului de Conducere şi a Instructajului cu salariaţii în perioada 18 - 21 decembrie 2003;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. d din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă alocarea sumei de 26.550.000 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de masă şi cazare ale participanţilor la şedinţele organizate de Filiala Braşov a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România.

 Art. 2.  Plata se va face din cap. 95.02. Fond de Rezervă, care se va diminua corespunzător.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.