Hotărârea nr. 544/2003

OBIECT: APROBAREA PLATII UTILITATILOR LA CENTRUL DE SCHIMBURI CULTURALE MUSASHINO JAPONIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 544

din data de 15 decembrie 2003

 


  Obiect: aprobarea plăţii utilităţilor la Centrul de Schimburi Culturale Musashino  Japonia;

 

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi  Micii Întreprinzători din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu nr.  59.747 din 10 decembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea plăţii utilităţilor la Centrul de Schimburi Culturale Musashino - Japonia;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. d, x şi y din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă alocarea sumelor necesare pentru plata utilităţilor la Centrul de Schimburi Culturale Musashino Japonia, după cum urmează:
 - Pentru anul în curs - 82.665.000 lei (încălzire, energie electrică, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, fax, materiale şi prestări service, internet);
 - Pentru anul 2004 - 318.838.416 lei (încălzire, energie electrică, apă canal, salubritate, poştă, telefon, fax, materiale şi prestări service, internet).


 Art.  2.  Plata se va face din cap. 51.02. Autorităţi Publice, subcap. 51.02.05. Autorităţi executive, titlul 20  Cheltuieli materiale.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.