Hotărârea nr. 543/2003

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR. PASUNII, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 543

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect: avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Ansamblu rezidenţial, str. Păşunii, Cartier Stupini, Braşov";
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 24.990 din 30 octombrie 2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Ansamblu rezidenţial, str. Păşunii, cartier Stupini, Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 
 Art. 1.   Se avizează documentaţia "P.U.Z. - Ansamblu rezidenţial, str. Păşunii, cartier Stupini, Braşov", iniţiată de Pietroşăneanu Claudiu şi întocmită de S.C. AIBA PROIECT S.R.L., identificat prin extrasul C.F. nr. 2762 din 21 august 2002, înscris în C.F. nr. 21130, sub nr. top. 10864/1/6/4, 10864/1/6/3/2,  având suprafaţa totală de 44.200 m.p.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.