Hotărârea nr. 542/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. - VILA DE VACANTA S + P + M, STR. FÂNTÂNA CALUGARULUI, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 542

din data de 15 decembrie 2003

 

  Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  P.U.D. -  Vilă de vacanţă  S + P + M, str. Fântâna Călugărului, Poiana Braşov";
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 47.170 din 3 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Vilă de vacanţă S + P + M , str. Fântâna Călugărului, Poiana Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 
 Art. 1.   Se respinge proiectul de hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei  "P.U.D. - Vilă de vacanţă S + P + M , str. Fântâna Călugărului, Poiana Braşov, iniţiată de Străjan Ioan, întocmită de S.C. GIRO - CONSTRUCT S.R.L., terenul fiind identificat, conform extrasului C.F. nr. 44.647 din 27 octombrie 2003, în C.F. nr. 6787, nr. top. 14204/2/1/1/1/8/2, suprafaţa totală a terenului fiind de 545,72 m.p.

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.