Hotărârea nr. 541/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - CABANE DE VÂNATOARE, STR. POIANA DOAMNEI F.N., POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 50.238 D

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 541

din data de 15 decembrie 2003

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Cabane de vânătoare, str. Poiana Doamnei f.n.,   Poiana Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 50.238 din 17 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Cabane de vânătoare, str. Poiana Doamnei  f.n., Poiana Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Cabane de vânătoare, str. Poiana Doamnei, f.n., Poiana Braşov", iniţiată de Spinean Ionel, Constantin Viorel, Constantin Mitică şi S.C. TÂMPA S.A., întocmită de arh. Ileana Filipescu, terenurile fiind identificare conform C.F. nr. 19146 din 17 martie 2003, nr. top.  14241/1/2/1, 14241/1/2/2, 14241/1/2/3, 14241/1/2/4, fiecare parcelă având câte 1.823,52 m.p., suprafaţa totală a terenului fiind de 7.294,08 m.p.

 Art. 2.  Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare a apelor uzate, devieri de reţele, etc.), se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.