Hotărârea nr. 540/2003

OBIECT: RESPINGEREA APROBARII DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CASA DE RUGACIUNE, STR. MECANICILOR F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 540

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:  respingerea aprobării documentaţiei "P.U.D. - Casă de rugăciune, str. Mecanicilor f.n. Braşov;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 40.219 din 4 noiembrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Casă de rugăciune, str. Macanicilor f.n. Braşov;
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Nu se aprobă documentaţia "P.U.D. - Casă de rugăciune, str. Mecanicilor f.n., Braşov", iniţiată de Cultul Creştin după Evanghelie şi întocmită de arh. Nacu Maria, terenul fiind înscris în C.F. nr. 28025, conform extrasului C.F. nr. 25604 din 29 iulie 2003, C.F. nr. 2195, cu nr. top. 8465, 8466 totul /10 totul /1/3, suprafaţa totală a terenului fiind de 2.643,75 m.p.

 
 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.