Hotărârea nr. 54/2003

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 526 DIN 27 IANUARIE 2003, PR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 54

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: aprobarea statului de funcţii  şi a organigramei Serviciului Public Patrimoniu;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 526 din 27 ianuarie 2003, privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Patrimoniu;
Având în vedere propunerile Comisiei de monitorizare constituită conform H.C.L. nr. 287/2002 şi în conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 80/2001;
In temeiul art. 38, lit. e şi i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Serviciului Public Patrimoniu, începând cu data de 1 februarie 2003.


 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2002, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre va fi republicată.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.