Hotărârea nr. 539/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU FIRMA, LOCUINTA SI GARAJE D+P+E+M, STR. LUCIAN VALERIU BOLOGA F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 539

din data de 15 decembrie 2003

 


  Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu firmă, locuinţă şi garaje D+P+E+M, str. Lucian Valeriu Bologa  f.n., Braşov";

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 56.218 din 20 noiembrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu firmă, locuinţă şi garaje D+P+E+M, str. Lucian Valeriu Bologa f.n., Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu firmă, locuinţă şi garaje D+P+E+M,  str. Lucian Valeriu Bologa f.n., Braşov", iniţiată de S.C. DAVICANI S.R.L. şi întocmită de  arh. Roznovăţ Gabriel, terenul fiind identificat conform extrasului C.F. nr. 38916 din 12 septembrie 2003, înscris în C.F. 20357, nr. top. 7673/1/6/2/2, având suprafaţa totală de 500 m.p.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.