Hotărârea nr. 538/2003

OBIECT: APROBARE "ACTUALIZARE P.U.D. - AMENAJARE CAMPING - CABANA JUNILOR, ZONA POIANA MICA, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 538

din data de 15 decembrie 2003

 

  Obiect:  aprobare  "Actualizare P.U.D. - Amenajare Camping - Cabana Junilor, zona Poiana Mică, Poiana  Braşov";

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 50.248 din 7 noiembrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul  Direcţiei  Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  "Actualizare P.U.D. - Amenajare Camping - Cabana Junilor, zona Poiana Mică, Poiana Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "Actualizare P.U.D. - Amenajare Camping - Cabana Junilor, zona Poiana Mică, Poiana Braşov, iniţiată de S.C. CABANA JUNILOR S.A., întocmită de S.C. TOP-FORM S.R.L., terenul fiind identificat, conform extrasului C.F. nr. 23819 din 16 iulie 2003, C.F. nr. 32222/a, nr. top. 13101/1/2/2, având suprafaţa totală concesionată de 10.400 m.p.

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului  propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare a apelor uzate, devieri de reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.