Hotărârea nr. 537/2003

OBIECT: SUPLIMENTAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL ÎN CADRUL PROIECTULUI "CENTRUL INTEGRAT PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST" PRIN ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 432.000.000 LEI, PENTRU PERIOADA 1 OCTOMBRIE 2003 - 31 IANUARIE 2004; CONSILIUL LOCA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 537

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect: suplimentarea contribuţiei Consiliului Local în cadrul proiectului "Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost" prin alocarea din bugetul local a sumei de 432.000.000 lei, pentru perioada 1 octombrie 2003 - 31 ianuarie 2004;

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Referatul nr.  56.074/2003 al Serviciului Buget, prin care se propunme alocarea din bugetul local a sumei de 432.000.000 lei, în vederea suplimentării contribuţiei Consiliului Local în cadrul proiectului "Centrul Integrat pentru Persoane fără  Adăpost";
 Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială, H.C.L. nr. 354/2002, privind aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie şi Asociaţia Empatia Braşov şi H.C.L. nr. 452/2003;
 În temeiul art. 38, lit. s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă  suplimentarea contribuţiei Consiliului Local în cadrul  proiectului "Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost" cu suma de 432.000.000 lei, pentru lunile octombrie 2003 - ianuarie 2004, astfel:
 - Suma aferentă anului 2003, de 216.000  mii lei, va fi alocată la rectificarea  bugetară;
 - Suma aferentă anului 2004, de 216.000 mii lei, va fi avută în vedere la întocmirea proiectului de buget pe anul 2004.
 
 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.