Hotărârea nr. 535/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LOCUINTE A.N.L. STR. VASILE ALECSANDRI - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 535

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Vasile Alecsandri - Braşov";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov,  Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrată cu nr. 55.918 din  9 decembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Vasile Alecsandri - Braşov";
 Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 189/1998, art. 16, alin. 5;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă  documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Vasile Alecsandri - Braşov", după cum urmează:

  - Valoarea totală,  cu TVA:         -  72.984.405,83  mii lei (1.880.169,14 Euro)
  - din care C + M, cu TVA:         -  65.680.245,23  mii lei (1.692.004,87 Euro)
  - Durata de execuţie:                     -  18 luni

 Art. 2. Se alocă suma de 20.141.146,48 mii lei (518.861,00 Euro), din care C + M 20.116.156,48 mii lei (518.217,23 Euro), reprezentând contribuţia Consiliului Local Braşov la cheltuieli pentru lucrările tehnico - edilitare aferente celor două blocuri. Suma va fi prevăzută în Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, pentru  anii  viitori.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.