Hotărârea nr. 533/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LOCUINTE A.N.L. STR. MOLIDULUI - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 533

din data de 15 decembrie 2003


 Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Molidului  - Braşov";

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov,  Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrată cu nr. 59.618 din 10 decembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Molidului - Braşov";
 Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 189/1998, art. 16, alin. 5;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă  documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Molidului - Braşov", după cum urmează:
  - Valoarea totală :   - 90.798.916 mii lei                      
  - din care C + M:           - 79.586.203 mii lei                      
  - Durata de execuţie:   - 18 luni

 Art. 2. Se alocă suma de 10.532.857  mii lei, din care C + M 9.479.571 mii lei, reprezentând contribuţia Consiliului Local Braşov la cheltuieli pentru lucrările tehnico - edilitare aferente blocului. Suma va fi prevăzută în Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, pentru anul 2004.     


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.