Hotărârea nr. 532/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LOCUINTE A.N.L. STR. DRAGOS VODA - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 532

din data de 15 decembrie 2003

 

 
 Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Dragoş Vodă - Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov,  Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrată cu nr. 59.621 din 10 decembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Dragoş Vodă - Braşov";
 Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 189/1998, art. 16, alin. 5;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă  documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Locuinţe A.N.L. Str. Dragoş Vodă - Braşov", după  cum urmează:

  - Valoare  totală,  cu TVA:  -   30.289.056 mii lei (810.518 Euro)
  - din care C + M, cu TVA:  -   26.867.890 mii lei (718.970 Euro)
  - Durata de execuţie:   -   6 luni

 Art. 2. Se alocă suma de 3.510.952 mii lei, din care C + M 3.439.695 mii lei, reprezentând contribuţia Consiliului Local Braşov la cheltuieli pentru lucrările tehnico - edilitare aferente blocului. Suma va fi prevăzută în Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, pentru anul 2004.   


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.