Hotărârea nr. 530/2003

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE A UNUI NUMAR DE 6 ÎNCAPERI, ÎN SUPRAFATA DE 205 M.P., DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 33; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 530

din data de 15 decembrie 2003


 Obiect:  darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de   205 m.p., din imobilul situat  în str. Tudor Vladimirescu nr. 33;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale nr. 236 din 15 decembrie 2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33,
 Conform art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, art. 42, lit. i din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 Art.  1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr.33, în acestea urmând a se desfăşura activităţile specifice Serviciului pentru persoane vârstnice.
 
 Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale şi  Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.