Hotărârea nr. 53/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE GRUP SANITAR PIATA ASTRA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 53

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii  "Amenajare  grup  sanitar  piaţa Astra" Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 1.095 din 13 februarie 2003 şi raportul de specialitate nr. ad. 1.095 din 13 februarie 2003, ale Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Tehnic - Administrativ, prin care se propune aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor  tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare grup sanitar piaţa Astra" Braşov;
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice şi  ale H.C.L. nr. 287/2002;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare grup sanitar piaţa Astra".

 Valoarea totală : - 645.038 mii lei echivalent a 18.483 Euro (la cursul leu/Euro  din data de 18.12.2002).
 din care C + M  - 513.992 mii lei echivalent a 14.728 Euro
 Durata de execuţie: - 12 luni de zile calendaristice
 Valorile de mai sus au T.V.A.-ul inclus.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.