Hotărârea nr. 529/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA SERVICIULUI PUBLIC JUDETEAN DE ASISTENTA SOCIALA A UNUI NUMAR DE 6 ÎNCAPERI, ÎN SUPRAFATA DE 205 M.P., DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 33; CONSILIUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 529

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:  respingerea proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită  Serviciului Public Judeţean de Asistenţă Socială a  unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat  în str. Tudor Vladimirescu nr. 33;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1591 din 10 decembrie 2003 şi raportul de specialitate nr. 1.592 din 10 decembrie 2003 al Serviciului Public de Administrare Creşe şi cererea Serviciului Public Judeţean de Asistenţă Socială privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean de Asistenţă Socială a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în  str. Tudor Vladimirescu nr. 33,
 Conform art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se respinge proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean de Asistenţă Socială a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr.33, pe termen limitat.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi conducerea Serviciului Public de Administrare Creşe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.