Hotărârea nr. 528/2003

OBIECT: PRELUNGIREA DURATEI CONVENTIEI DE PARTENERIAT DINTRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV SI ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZ

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 528

din data de 15 decembrie 2003

 

 
 Obiect: prelungirea duratei Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia de Servicii Sociale   Braşov şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj;
 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  15 decembrie 2003, 
 Analizând la iniţiativa Comisiei de Monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale, cu nr. 225 din 9 decembrie 2003, prin care s-a propus prelungirea duratei Convenţiei de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,
 Având în vedere prevederile art. 3, lit.  d şi art. 12 ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social şi H.C.L. nr. 377/2003 privind aprobarea unei Convenţii de parteneriat dintre Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,
 În temeiul art. 38, lit. i, s şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1.  Se aprobă prelungirea duratei Convenţiei de Parteneriat dintre Direcţia de Servicii Sociale şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, prin Act Adiţional la Convenţia de Parteneriat încheiată în baza H.C.L. nr. 377/2003, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 2. Cantina Socială Mobilă va funcţiona conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. nr. 377/2003.
 Art. 3. Cantina Socială Mobilă va funcţiona pe perioada de valabilitate a Convenţiei de Parteneriat între  01.01.2004-30.06.2004.
 Art. 4. Direcţia de Servicii Sociale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.