Hotărârea nr. 527/2003

OBIECT: - SCUTIREA LA PLATA IMPOZITELOR PE CLADIRI SI A IMPOZITELOR PE TEREN DATORATE DE PERSOANELE CU HANDICAP DE GRADUL I SI II SI PERSOANELE FIZICE NEVAZATOARE; - STABILIREA PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITATII FISCALE DE SCUTIRE LA PLATA IMPOZITELOR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 527

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect: - scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de persoanele cu handicap de gradul I şi II şi persoanele fizice nevăzătoare;
  - stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate
de persoanele cu handicap de gradul I şi II şi persoanele fizice nevăzătoare;

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 94.357 din 9 decembrie 2003 şi raportul de specialitate nr. 94.357 din 9 decembrie 2003 al Direcţiei Fiscale Braşov,
 Având în vedere prevederile art. 49, alin. 2 şi alin. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1278/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de Guvern nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, precum şi prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale,
 În temeiul art. 38, lit.  d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1.  Se aprobă scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren datorate de persoanele cu handicap de gradul I şi II şi de persoanele fizice nevăzătoare.
 Art. 2. Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă numai pentru locuinţa de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare şi pentru terenul aferent acesteia.
 Art. 3. Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă pe bază de cereri beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţia respectivă.
 Art. 4. Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren categoriile de persoane beneficiare trebuie să anexeze alăturat cererii următoarele acte:
 - copie după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap de gradul I şi II sau acte doveditoare care să ateste situaţia persoanelor fizice nevăzătoare,
 - copie după actul de identitate,
 - declaraţie pe propria răspundere că nu deţine în proprietate mai multe clădiri,
 - actul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, donaţie, moştenire etc.).
 Art. 5. Scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitelor pe teren se acordă persoanelor beneficiare în proporţie de 100% atât pentru bunurile proprii, cât şi pentru bunurile comune soţilor, stabilite potrivit Codului familiei. Solicitanţii aflaţi în indiviziune vor beneficia de scutire doar pentru cota de proprietate.
 Art. 6. În cazul în care intervin schimbări care conduc la modificarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren acordate categoriilor de persoane beneficiare se depun noi declaraţii de impunere în termen de 30 de zile.
 Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.