Hotărârea nr. 526/2003

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNEI CONVENTII CU POSTA ROMÂNA AVÂND CA OBIECT ÎNCASAREA DE LA CONTRIBUABILI A OBLIGATIILOR BUGETARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 94.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 526

din data de 15 decembrie 2003

 

 
 Obiect: încheierea unei convenţii cu Poşta Română având ca obiect încasarea de la  contribuabili a obligaţiilor bugetare;
 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 94.358/2003 şi raportul de specialitate nr. 94.358/9 decembrie 2003 al Direcţiei Fiscale Braşov,
 În conformitate cu prevederile art.5, pct. 4 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, art. 4 din Ordinul nr. 594/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare,
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.   Se aprobă încheierea unei convenţii cu Poşta Română având ca obiect încasarea de la contribuabili a obligaţiilor bugetare reprezentând taxele şi impozitele aferente anului 2004.

 Art. 2.  Termenul de valabilitate va fi de 2 luni de la data încheierii convenţiei, respectiv 15.01.2004-15.03.2004.

 Art. 3.  Contravaloarea prestaţiei se stabileşte la valoarea corespunzătoare unui procent de 2 % din sumele încasate lunar.

 Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.