Hotărârea nr. 525/2003

Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Fiscale Brasov pe anul 2004

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 525

din data de 15 decembrie 2003

 

 

 Obiect:  aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov pe anul 2004;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 94.421 din 9 decembrie 2003 şi raportul de specialitate nr. 94.421 din 9 decembrie 2003 ale Direcţiei Fiscale Braşov, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov pe anul 2004,
 Având în vedere prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003,
 În temeiul art.38, alin.2, lit. e şi art.46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov pe anul 2004, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.