Hotărârea nr. 524/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI RECTIFICAT AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 93.661 DIN 5 DECEMBRIE 2003 SI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 524

din data de 15 decembrie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea bugetului de cheltuieli rectificat al Direcţiei Fiscale Braşov pe   anul 2003;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 93.661 din 5 decembrie 2003 şi raportul de specialitate nr. 93.661 din 5 decembrie 2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, privind aprobarea bugetului de cheltuieli rectificat al Direcţiei Fiscale Braşov pe anul 2003,
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,
 În temeiul art. 38, lit.  d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 Art. 1.   Se aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov pe anul 2003, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.