Hotărârea nr. 523/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA DIRECTA A UNUI SPATIU ASOCIATIEI BRASOV DECEMBRIE 1989; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 60.177

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 523

din data de 15 decembrie 2003

 
 Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind închirierea directă a unui spaţiu  Asociaţiei Braşov Decembrie 1989;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 60.177/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Administrare Pieţe şi Platforme Comerciale, privind închirierea directă a unui spaţiu Asociaţiei Braşov Decembrie 1989,
 În temeiul art. 10, lit. s din Legea nr. 42/1990, republicată şi a art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 Art. 1.  Se respinge închirierea directă a spaţiului din Piaţa Traian, identificat conform schiţei anexate parte integrantă a prezentei hotărâri, Asociaţiei Braşov Decembrie 1989.
 
 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.