Hotărârea nr. 522/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI DIN PIATA TRAIAN ASOCIATIEI MINORITATII EUROPENE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 13.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 522

din data de 15 decembrie 2003

 Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea spaţiului din Piaţa Traian Asociaţiei Minorităţii Europene;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 13.277/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Administrare Pieţe şi Platforme Comerciale, privind spaţiul din Piaţa Traian atribuit Asociaţiei Minorităţii Europene,
 În temeiul art. 126 şi art. 38, alin. (2), lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se respinge proiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului din Piaţa Traian Asociaţiei Minorităţii Europene.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.