Hotărârea nr. 521/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 9 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CRETU SORIN SI CRETU ILDIKO; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 521

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 9 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari CREŢU SORIN şi CREŢU ILDIKO;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 13.016/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 9,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 9, identificat prin C.F. nr. 17248 cu nr.top. 13795/7501/4/21/6, în suprafaţă de 8,56 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către CREŢU SORIN şi CREŢU ILDIKO.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 6303/2003 este pentru creare acces direct din exterior la imobilul înscris în C.F. 30896 cu nr.top. 13795/7501/5/1/II.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.