Hotărârea nr. 520/2003

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI NATIONALE A PADURILOR - DIRECTIA SILVICA BRASOV, A FONDULUI FORESTIER AFLAT ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV (CONFORM HOTARÂRIICOMISIEI JUDETENE DE APLICARE A LEGII NR. 1/2000 BRASOV - NR. 142 /31.10.2003); CON

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 520

 din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect: darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică Braşov, a fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Braşov (conform Hotărârii  Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr. 1/2000 Braşov - nr. 142 /31.10.2003);

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 13.735/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică Braşov a fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Braşov (conform Hotărârii Comisiei Judeţene de aplicare a Legii  nr. 1 /2000 Braşov - nr. 142/31.10.2003);
 Având în vedere prevederile art. 12, 14, 17 din O.G. nr. 96/1998, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 26/1996; art. 8 din Legea nr. 213/1998;
 În temeiul art. 38, lit.  f , g,  art. 46 şi art. 125  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă darea  în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică Braşov a fondului forestier  identificat  în C.F.  nr. 32774 Braşov, în suprafaţă de 7.784,90 ha şi în C.F. nr. 32509 Braşov, în suprafaţă de 44,80 ha, în total 7.829, 70 ha - bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov conform  Hotărârii Comisiei Judeţene de aplicare a  Legii  nr. 1/2000 Braşov - nr. 142 / 31.10.2003, pe termen de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii acestuia  prin acordul părţilor.


 Art. 2.  Se aprobă  contractul de administrare conform anexei nr. 1, parte integrantă 'din prezenta hotărâre.

 Art.  3.   Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.